Offentliga utredningar om Samerna i Sverige eller med anknytning till samiska frågor,

sammanställd av Olof T Johansson.

Uppdaterad 2005-07-17

 

år

tillsatt

namn

utredare

anmärkning

kungl. brev

3 maj 1825

 

Kungligt brev stadgat för Västerbottens läns lappmarker

   

kungl. brev

26 mars 1831

 

Kungligt brev, vad som sägs i brev 3 maj 1825 ska gälla även lappmarkerna i Norrbotten och Jämtlands län

   

kungl. brev

20 april 1841

 

Ang bestämmande av säkra gränser för lappallmogens i länets renbetestrakter

   

Kommitté

1843

 

ang de ändringar i codicill och tillägg dertill som kunde finnas nödiga

2 svenska + 2 norska

enl. bihang till riksdagens protokoll 1882

 

25 juni 1844

 

Förslag till ny förordning under benämning av "åtskilliga stadganden rörande Lapparne och Fjällfinnarne i de förenade rikena Sverige och Norge

 

Blev ej överlämnad till Riksdagen och Stortinget

Kommittè

23 mars 1867

25 maj 1866

Förslag till förordning rörande lapparne i de förenade konungarikena Sverige och Norge

3 svenska + 2 norska

1871 års Riksdag och Storting

Utskottsutlåtande

22 april 1882

 

Särskilda utskottets utlåtande nr 1 i anledning af Kongl. Maj:ts till utskottet remitterad nådig propposition med förslag till förordning rörande Lapparne i de förenade konungarikena Sverige och Norge

 

Bihang till riksdagens protokoll

Kommitté

25 aug 1883

1882

Förordning angående de svenska lapparna och de bofaste i Sverige

H A Widmark

utmynnar i 1886 års rennäringslag

Utskottsutlåtande

2 april 1886

 

Särskilda utskottets utlåtande nr 1 i anledning af Kongl. Maj:ts till utskottet remitterad nådig propposition med förslag till lag angående de svenska lapparnas rätt till renbete i Sverige samt till lag angående renmärken

   

Lag

1886

 

Rennäringslag

 

4 juni

kungl. brev

13 juli 1887

 

Erhöll länsstyrelsen i uppdrag att under mellantiden till lagens trädande i kraft verkställa undersökningar om behovet av renbetesfjällens utvidgande

   

kungl. brev

22 juni 1888

 

Bildande av Jämtländska renbetesfjällens skogsfond

   

Kommitté

27 maj 1896

1895

Lapplagskommitté, Förslag till lag om de svenska lapparnas rätt till renbete i Sverige

Nils von Stegern

utmynnar i 1898 års rennäringslag

Lag

1898

 

Rennäringslag

 

1 Juli

Kungörelse

8 april 1909

 

Byaordning för Jämtland, indelning i lappbyar

   

prop

1917:169

 

ang. revision av 1898 års renbeteslag

   
   

1913

Nomadskolsreform

   
 

21 dec 1918

 

Förslag till konvention mellan Sverige och Norge ang flyttlapparnas rätt till renbetning

E. Marks von Wurtemberg, Oscar von Sydow, Arvid Montell

 

SOU

1922:10

 

Lappskattelandsinstitutet och dess historiska utveckling

Åke Holmbäck

 

SOU

1923:51

1919

Lappkommitté, ang Lapparnas renskötsel

Walter Murray och bl.a. Torkel Tomasson

 
 

1923

 

Om rätt till renbetning i Norge som tillkommer lappar i Jämtlands och Västerbottens län samt i Norrbottens län söder om Torneträsk

Lennart Berglöf

 

SOU

1924:58

 

Fattigvården bland Lapparna

Johan Widen

 

SOU

1927:25

 

Förslag ang. de svenska fjällapparnas rätt till renbete i Sverige m.m

Johan Widen

 

prop

1928:43

1908?

Förslag till Renbeteslag

   

Lag

1928

 

Renbeteslag

   

Kungörelse

Nr 27 1929

 

Byaordning för lappbyarna i jämtlands län samt Idre lappby i Kopparbergs län

S Linnér, Axel Andersson

Jämtlands läns allmänna kungörelse

SOU

1936:23

1930

Åtgärder för avhjälpande av de inom vissa delar av Norrbottens läns lappmark yppade missförhållanden samt rörande de kostnader som därav kunde föranledas

R Sundberg,

W L Warihainen

1930 års Lapputredning

Renskötseln och bostadsförhållanden i Norrbotten.

SOU

1938:36

 

Betänkande rörande djurskyddslagstiftning

 

Bl.a. om kastrering av renar

SOU

1939:28

 

Betänkande rörande ett ändamålsenligt utnyttjande av kronans fiskevatten

Gunnar Alm

 

SOU

1940:37

 

Lägenhetsupplåtelser åt lappar som lämnat renskötsel

Lennart Berglöf

 

SOU

1942:41

 

Stöd för de renskötande lapparna

Lennart Berglöf

 

SOU

1944:6

 

Förslag till byordningar och instruktioner för ordningsmän i lappbyarna

Lennart Berglöf

 

Kungörelse

1946 nr 281

 

Djurskydd

 

Kastrering av renar får göras av annan än veterinär

Kungörelse

nr 161 1946

 

Ang byordning för lappbyarna i Jämtlands län samt idre lappby i Kopparbergs län ävensom instruktion för ordningsmännen i lappbyarna

Torsten Löfgren, E Huss

Jämtlands läns allmänna kungörelser

 

1946 (:80?)

 

Utredning om fjällägenheterna

   

kommitté

1948

1946

Köttbesiktningskommittén

   
 

1948

1948

Utredning om renskötseln i Jämtlands län

B Fallenius,

Axel Rubbestad, Erik Malmström, Lars Johansson

 
 

1958

1955

Renmärkeskommittén

Olof Östberg

 
 

1959

1956

Renbetestrakterna för samerna i Jämtlands- Kopparbergs län

Elof Huss

 

SOU

1960:41

1957

Nomadskoleutredning, Samernas skolgång

Manfred Näslund,

Israel Ruong,

Ibba Åstot

Prop 1962

 

8 juni 1960

 

Renskötselns organisering och renprodukternas marknadsförande

Anders Tottie, bl.a. Per Baer, Petter Erik Kuoljok

prop 1962?

 

16 mars 1959

 

Utredning rörande renbetestrakter för lapparna i Jämtlands län och Kopparbergs län

Elof Huss

 

prop

1962:51

 

Sameskolförordningen

 

från Nomadskoleutredningen

SOU

1963:75

 

Slakt och katrering av ren jämte andra djurskyddsfrågor

   

SOU

1966:12

1961

Renbetesmarkutredningen

Anders Tottie

 

SOU

1966:46

 

Jaktstadgan m.m.

   

SOU

1966:49

 

Lantbruksnämndernas nya organisation

   

SOU

1967:34

 

Bensinskatteutredningen

   

SOU

1968:16

1964

Rennäringen i Sverige, Rennäringssakkunniga

L af Klintberg, Nils Agerberg, Anders Persson-Blind, Ragnar Lassinanti, Åke Wikman, sekr K-E Rydberg

prop

1971:51

 

ny rennäringslag

   

Lag

1971:437

 

Rennäringslag

   

SOU

1975:99, 100

1970

Samerna i Sverige, Stöd åt språk och kultur

Gösta Elfving , Olof Köhl, Thomas Rönnström, Lars Thomasson, Lars Utsi

Sameutredningen, prop 1976/77:80

SOU

1975:75

 

Sveriges invandrings och minoritetspolitik

 

prop 1975/76:80, "kultur skall innefatta bl.a. samernas renskötsel

SOU

1983:21

1977

Vilt och Jakt

Sören Ekström

prop 1986/87:58, "dubbel jakrätt på kronomark införs"

SOU

1983:67

1979

Rennäringen ekonomi

Ingvar Lindström 1979-80, Sven Johansson 1981-, Sven Lindberg, Torsten Stridsman, Margareta Winberg

Resulterade ej i någon prop.

SOU

1984:58

 

Invandrar och minoritetspolitik

   

SOU

1986:36

1982

delbetänkande Samernas folkrättsliga ställning

   

SOU

1989:41

1982

Samerätt och sameting, huvudbetänkande

Hans-Åke Wängberg, Karl-Erik Häll, Martin Olsson, Åke Selberg

prop 1992/93:32

Sameting och fri småviltjakt & fiske

prop 1990/91:4 om ändring i rennäringslagen

Rapp

1989

1989

Skogsbruk i fjällnära skog

Skogsstyrelsen

prop 1990/91:3

Ändring i lag

1993:36

 

Vissa ändringar i rennäringslagen bl. a att alla samer har renskötselrätt

   

SOU

1995:100

 

Hållbar utveckling i landets fjällområden

Miljödep.

prop 1995/96:226

SOU

1995:97

1993

Miljöklassning av Skotrar

Kjell Mattsson

prop 1995/96:226

SOU

1997:192,193

1995

Steg mot en minoritetspolitik

Carin Lundberg, Birgitta Winche, Ulf Kero, Anita Kangas, Henning Johansson, Susanna Angeus-Kuoljok, sekr Marie Hagsgård

prop 1998/99:143 Nationella minoriteter i Sverige

Sametinget

1997

1994

Skogssameutredningen

Hans Åke Wängberg

ej remissbehandlad, överlämnad till Rennäringspolitiska kommitén

SOU

1999:25

1997

Samerna –ett ursprungsfolk i Sverige (ILO 169-utredningen)

Sven Heurgren, sekr Bror Tronbacke, samt Göran Ternbo och Marie Hagsgård

 

SOU

1999:146

1998

Sammanhållen rovdjurspolitik

Sören Ekström, sekr Anders Ingman

prop

riksdagen antar prop april -01

 

2001

1997

Svensk-Norska Renbeteskommissionen, betänkande

Pär Stenbäck

Remissbehandlad

SOU

2001:101

1997

Rennäringspolitiska kommittén

Görel Oscarsson ordf,med bl.a Per Mikael Utsi och Olof T Johansson

Remissbehandlad

SOU

2002:77

2000

Sametingets roll i det svenska folkstyret, betänkande av Sametingsytredningen

Ingemar Eliasson

Remissbehandlad. Prop. kommer hösten 2005

SOU

2003:6

2001

Kännande varelser eller okänsliga varor, betänkande av Djurtransportutredningen

Gurdrun Lindvall

Bl.a. transport av renar.

SOU

 

2002

Gränsdragningskommission för renskötselområdet

Jan Alvå

Skall vara färdig 31 dec. 2005 (efter ett års förlängning)

SOU

 

2003

Några jakt- och fiskefrågor i renskötselområdet

Sören Ekström

Skall vara färdig 1 dec. 2005