Samefolket nr 11 november 2001

Av: Olof T Johansson

Från min utsikt !

Samisk förvaltning!

Inte får vi förvalta jakten och inte heller fisket, på våra traditionella marker. Låt oss då ta över förvaltningen av våra skogar. Kanske är det mindre kontroversiellt än jakten och fisket?

Att låta samebyarna själva förvalta "statens" skogar inom året-runt-markerna vore ett stort steg framåt för det samiska självbestämmandet. Det skulle också markera en ny inriktning på den svenska samepolitiken.
Fastighetsverket bildades, tog över och byggde upp sin skogliga verksamhet om inte över en natt så i vart fall mycket fort.
Vi samer skulle kunna göra det ändå snabbare och bättre genom att vi har den lokala kunskap som Fastighetsverket inte hade.

Skogen utreds

Flera skogliga utredningar pågår för närvarande. Statsskogsutredningen är tillsatt av näringsdepartementet och har till uppgift att redovisa statens skogsinnehav samt föreslå en ny samlad effektiv förvaltning av statens skogar. Utredningen skall vara klar till 1 Maj 2002.
Skogsstyrelsen har av Regeringen fåt uppdraget att utvärdera effekterna av skogspolitiken. Uppdraget skall redovisas senast vid utgången av år 2001.

Regeringen överlämnade den 31 oktober en propposition till riksdagen; Förvärv av aktier i AssiDomän m.m , Prop. 2001/02:39. Den går i stora drag ut på att staten genom det helägda statliga bolaget Sveaskog AB blir ägare till samtliga aktier i AssiDomän AB. Sveaskog bildades 1998 som en avknoppning från AssiDomän. Meningen var att aktierna skulle delas ut till AssiDomäns aktieägare. Nu blev det inte så, då riksdagen beslutade att staten skulle överta samtliga aktier i Sveaskog. Och nu föreslås alltså Sveaskog att överta alla aktierna i AssiDomän.
Förmodligen kommer sedan Statsskogsutredningen att föreslå att all statligt ägd skog skall samlas under Sveaskogs ansvar. Med andra ord har vi då fått tillbaka Domänverket fast under nytt namn. Snurrigt och utan logik kan det tyckas. Ett gigantiskt experiment med en femtedel av Sveriges skogar.

Passa på

I det här snurriga spelet med skogarna skulle vi samer kunna komma in som en joker i leken. Om samebyarna själva fick ta över förvaltningen av sina skogar, eller möjligen genom Sametinget så skulle Sverige vinna flera fördelar. Sverige skulle också hämta in en del av det försprång som Kanada, Nya Zeeland, Australien med flera länder skaffat sig när det gäller att lämna tillbaka land till sina ursprungsfolk.

Att låta samerna själva bestämma över sina skogar stämmer väl överens med så väl Konventionen om Biologisk Mångfald som Sverige ratificerat som med ILO 169 vilken Sverige avser att så småningom någon gång i framtiden kanske ratificera. Det praktiska med att sköta skogarna kan till att börja med lösas genom att köpa tjänsterna. Antingen genom att anställa kompetens eller lägga ut det på något FSC-certifierande företag som till exempel Skogssällskapet. Dessutom har vi ett stort antal samer med skoglig utbildning som vi skulle kunna knyta till oss.

Ingen utopi

För ungefär ett år sedan träffade jag en representant för en indianstam i Kalifornien. De hade själva hand om skogsbruket i sitt reservat, ett område stort som en sameby i Jämtland, eller drygt 100 000 hektar. De var FSC-certifierade och hade en bra utkomst från sitt skogsbruk. Om nu ändå det statliga skogsägandet skall omorganiseras, så vore det inte någon komplicerad affär att då låta samerna själva genom respektive sameby eller genom Sametinget ta över skötseln.

Frågan är bara om det är "politiskt gångbart" som det brukar heta när det egentligen inte finns några sakskäl mot, men att man ändå inte vill på grund av skäl som inte kan framföras.
Kunde det statliga skogsägandet privatiseras genom ett riksdagsbeslut och kan nu AssiDomän åter förstatligas så kan mycket väl en del av skogsinnehavet församiskas.
Det skulle dessutom passa bra nu när de samebyarna skall omorganiseras och utökas, enligt Rennäringspolitiska komittens förslag. Det kunde mycket väl bli ett sätt för de nya samebyarna att dels finansiera sin verksamhet och dels hitta en ny verksamhet vid sidan av renskötseln att samlas kring.

Statlig skog

Av Sveriges skogsmark är 7% idag i statlig ägo medan 11% ägs av AssiDomän (2,4 miljoner hektar) Statens Fastighetsverk disponerar 6 miljoner hektar varav 370 000 är produktiv skogsmark vilket ger ett resultat på 7 miljoner kronor per år. Sveaskog idag har 1,1 miljoner hektar varav 900 000 är produktiv och genererar 100 miljoner kronor.
Att föra över Fastighetsverkets skogsinnehav till samerna skulle alltså inte kosta särskilt mycket. Lägg därutöver till lite mark från Sveaskog till de samebyar som berörs.

Andra nyheter från skogen

Rennäringspolitiska kommittén kommer med ett antal radikala förslag vad gäller förhållandet mellan rennäring och skogsbruk i sitt betänkande som överlämnas vid årsskiftet.
Den svenska FSC-standarden skall revideras under 2002. I arbetsgruppen för ursprungsfolksprincipen är jag ordförande. En precisering av acceptabel markberedning på olika typer av mark är en fråga för arbetsgruppen.
För övrigt har jag utsetts att förutom jordbrukspolitiken ha skogsfrågor som ansvarsområde i Miljöpartiets partistyrelse.

Framsida | Till sidan med krönikor