Samefolket nr 12 december 2001

Av: Olof T Johansson

Från min utsikt !

Nu laddar de om!

Senast det begav sig var 1989. Nu tolv år senare är argumenten och strategin densamma; Att skrämma politikerna från att gå samerna tillmötes.

Redan innan Rennäringskommitténs betänkande, En ny rennäringspolitik (SOU 2001:101) offentliggjordes var kritikerna igång. - En förlamande hand kommer att läggas över stora delar av norrländskt skogsbruk, sade LRF:s förbundsordförande Caroline Trapp. - Om den här utredningen leder till att man börjar röra i rättigheterna kommer vi att försvåra samarbetet i stället för att underlätta det, varnar Trapp.

1989

När Samerättsutredningen (SOU:1989:41) remissbehandlades hösten 1989, gick skogsägareföreningen Mellanskog (idag ingår de i Lantbrukarnas Riksförbund, LRF) ut i braskande annonser och flygblad med budskapet: "Snart kan du få nya delägare i fastigheten! Om samerättsutredningens förslag går igenom kan samerna med lagens hjälp i praktiken bli delägare i skogsägarnas fastigheter. "

mellanskog1.jpg (40916 bytes)

I annonser lockade de till möten med rubriker som "Skogsbruk eller Renskötsel".

mellanskog2.jpg (48498 bytes)

Utredningens ordförande Hans-Åke Wängberg beklagade i ett särskilt yttrande att det inte inom utredningen gått att få majoritet för samrådsplikt mellan skogsbruk och samebyar på vinterbetesmarkerna. Tiden var inte mogen insåg han.
Däremot var tiden mogen för 700 skogsägare att förbereda en rättsprocess angående vinterbetesrätten för samebyarna i Härjedalen. Den 20 september 1990 lämnades stämningsansökan in.

2001

Nu är emellertid tiden mogen för att i Rennäringspolitiska kommitténs betänkande föreslå att samrådsplikten utsträcks till att gälla hela renskötselområdet. Det fick vi majoritet för. Fyra ledamöter reserverar sig mot det och i stort sätt mot alla föreslagna förändringar som finns med i betänkandet. Ledamöterna Leif Marklund (s), Ola Sundell (m), Birgitta Carlsson (c) och Gunilla Tjernberg (kd) är inte mogna för några för samerna positiva förslag till förändringar. Jag hoppas att deras respektive partier inte är av samma uppfattning. Samma dag som vi hade slutsammanträde, en månad före överlämnandet till Jordbruksministern offentliggjorde de sitt särskilda yttrande i ett pressmeddeland. Vi övriga ledamöter blev minst sagt överraskade över detta då de inte med ett ord på sammanträdet antydde sin avsikt.

Det märkliga är att både "de fyras gäng" och LRF i sina särskilda yttranden förespråkar samverkan och lokala lösningar mellan skogsbruk och renskötsel, men ändå inte vill acceptera att samrådsplikt införs. Samråd är ju inte något annat än en samverkan på lokal nivå!
Vad de egentligen är emot, är att renskötsel och skogsbruk båda skall anses vara pågående markanvändare på vinterbetesmarkerna.

Radikal utredning

renpolitik.jpg (32395 bytes)

Jag känner mig nöjd med resultatet i utredningen. Den kommer med många radikala förslag. Den nya öppna samebyn är nog den största förändringen. Alla samer skall ges möjlighet att bli medlem i en sameby. Samrådsplikt och klarare regler för förhållandet med andra markanvändare känns bra. Att Sametinget blir förvaltningsmyndighet för de flesta samefrågorna är ett steg mot självstyre.

Rennäringslagen förändras och moderniseras så att exempelvis förbudet mot att bedriva annan verksamhet än renskötsel tas bort. Markberedning på lavmarker får inte fördärva mer än 10% av laven. I några fall hade jag önskat att utredningen gått längre. Till exempel med att ge Sametinget vetorätt mot exploateringar på "statens" marker inom året-runt-markerna, att samerna skall vara i majoritet i rennäringsdelegationerna och att samebyarna skall ges möjlighet att förvalta småviltjakten och fisket på sina marker.

I övrigt kan jag acceptera det kompromissande som alltid måste ske i en utredning. Däremot har jag svårt att förstå varför både "de fyras gäng" och Per Mikael Utsi reserverar sig mot att personer som är sambos och lever under äktenskapsliknande förhållanden inte skall åtnjuta samma rättigheter som de som är gifta. En sambo till en samebymedlem skall alltså inte ha rätt att fiska och jaga på samma vilkor som den som är gift, utan tvingas skaffa ett särskilt tillstånd.

Rättigheterna föreslås i utredningen upphöra om man går skilda vägar på samma sätt som vid skilsmässa. För mig låter det som rena stenåldern att kräva äktenskap. Jag är för att sambos skall likställas med gifta. Det är ett rimligt krav.

Menů..

Utredningen i sig och att komma fram till radikala förslag var nog ändå den enklaste biten. Det är nu den svåra biten kommer. Först ska den ut på en remissomgång som nog blir lika tuff som ILO-utredningens. Den tar säkert fram till i sommar. LRF har redan angett tonen för sitt vidkommande, vilket ger kalla kårar på min rygg. Sedan gäller det att få regeringen att lägga en propposition som bygger på förslagen. Säkerligen kommer den inte förrän efter valet. Se till att ni röstar rätt!

Eldprovet kommer sist men inte minst i riksdagen någon gång våren 2003, när proppositionen behandlas. Proppens förslag kan sedan börja gälla tidigast 2004.
När det gäller debatten i riksdagen så skulle jag själv gärna vilja delta, men det är en annan historia.

Gott nytt år på er, med en förhoppning om, att vi samer äntligen får lite medvind och slipper det eviga strävandet i politisk motvind.

Utredningen finns att ladda hem från regeringens hemsida som tre pdf-filer: www.regeringen.se/propositioner/sou/sou2001.htm

Framsida | Till sidan med krönikor