Samefolket nr 12, december 1999

kronik.jpg (11698 bytes)

Av: Olof T Johansson

Från min utsikt

Ett nytt millennium!

Förväntningarna skruvas upp till det närmast orimliga. Ändå är det bara ett nytt år som inträder. Ett nytt år precis som förra året, året dessförinnan och så vidare. Sett i ett vidare perspektiv tror jag ändå att det är dags för stora förändringar i det samiska samhället. Då menar jag positiva förändringar till skillnad mot vad 1900-talet erbjöd oss.

Många kommer nu att summera vad som hänt under de senaste hundra åren. Jag ska också göra det, men utifrån perspektivet hos en krönikör på tidningen Samefolket i december 2099. Jodå, Samefolket finns kvar men är nu integrerad i en stor nyhetskoncern för hela Sápmi. Det är nu länge sedan man lämnade källarskrubben i Östersund och flyttade upp i ljuset.

December 2099

När jag nu sitter här och ska summera vad som skett under 2000-talet känner jag mig ganska nöjd. Det har varit ett bra århundrade. Både för oss samer och för andra ursprungsfolk i världen. Vi har fått upprättelse för hur vi tidigare behandlades. Det tog ett tag in på 2000-talet innan de urbana människorna begrep att det straffar sig att våldföra sig på naturen som de gjorde under 1900-talet.

En serie naturkatastrofer, skapade av människan själv, som slog ut det teknokratiska samhällets struktur banade vägen för en mer naturnära ideologi. Det blev samtidigt slutet för både kapitalismen och kommunismen.
De gröna partier som i början av seklet var små och ganska obetydliga växte sig starkare och tog på 2050-talet makten i flertalet länder. Därmed infördes en ny era i mänsklighetens historia. Naturalism tog över efter Industrialism.

Harmoni

Harmoni blev det nya ledordet. Harmoni med naturen och mellan människor. Då det bara var bland oss ursprungsfolk den sortens harmoni fanns kvar, fick våra kunskaper en ny status. Nåväl, jag medger at det inte var så mycket harmoni mellan oss samer i det på 1990-talet inrättade Sametinget. Men det var en ganska kort och stormig period som efter tio år ersattes av ett förnuftigt ting.

Annars började förändringarna så smått redan 2001. Då hade ripstammen kraschat till följd av den fria småviltjakten. Det fick till följd att även jaktfalk, kungsörn och fjällräv mer eller mindre slogs ut.

Jakten kraschade i dubbel bemärkelse då det närmast utbröt slagsmål bland jägare på fjället, om de sista riporna. Vi samer fick därefter möjligheten att med "Det samiska alternativet" som grund rekonstruera ripjakten. Därmed inträdde en harmoni mellan jägare, renskötare och naturvårdare, samt inte minst med områdets fauna.

Eget förvaltningsansvar

Tio år senare fick vi samer själva förvaltningsansvaret för två Nationalparker. Dels Lapponia och dels södra Jämtlandsfjällen. Som första nationalparker i Sverige blev det en maximering av besöksantalet. Dels för att områdena inte skulle förslitas och dels för att renskötseln inte skulle störas allt för mycket.

Där ingick också som försök, ett projekt att samebyarna själva skulle förvalta rovdjursstammen. En förvaltning som gick ut på att ett givet antal föryngringar av björn, järv, lo och kungsörn skulle finnas inom parkerna. För dessa erhöll rennäringen särskild ersättning. Övertaliga föryngringar skulle tas bort. Försöket slog så väl ut att det infördes 2030 över hela landet. Utanför renskötselområdet var det jaktvårsområdena i stället för samebyarna som fick ansvaret. Hos dem lades också ansvaret för att hålla en livskraftig vargstam i landet.

Samebyarna förändrades under samma tid. Ett antal samebyar gick ihop och bildade självförvaltande kommuner, eller Siidor som man kallade sig. De gamla samebyarna utgjorde därefter renskötseldistrikt inom Siidorna men med en gemensam administration. 2050 var det genomfört i hela Sápmi. I Siidorna var alla samer medborgare oavsett yrkeskategori.

Därmed kunde steget tas fullt ut och Sápmi som en självstyrande region i EU bildades 2070. Det samiska Parlamentet fick då en helt ny roll som samiskt förvaltningsorgan. Från att från början bara varit beslutande i kulturfrågor hade man nu förvaltningsansvaret för hela Sápmi.

I och med Sápmis nya status blev det också möjligt att beskatta naturresurserna själva och därigenom få en stabil ekonomi.
Sverige, Norge, Finland och Ryssland som nationer hade däremot fått mindre och mindre betydelse i samma takt som EU:s inflytande ökade.

Egen representation

Våra krav på att få egen representation i den svenska administrationen växte sig allt starkare. Till att börja med fick vi år 2005 majoritet i rennäringsdelegationerna. Det var som en följd av att Sverige då ratificerade ILO-konventionen 169. Sedan fick vi 2010 egen representation i de nyinrättade länsparlamenten.

Därefter tog det tjugo år innan vi tillerkändes egna platser i den svenska riksdagen. Inte förrän 2070 tog vi plats i EU-parlamentet. Då hade vi sedan 50 år tillbaka haft ett eget samiskt kontor i Bryssel och även observatörsstatus i parlamentet.

"Tiermes"


I och med Naturalismens genomförande började glesbygden som resurs att få ökad betydelse. Där var inte åkrarna förgiftade sedan generationer. Där kunde djur beta utan att behöva äta hormoner och antibiotika. Från 2050 räknas glesbygden till de "rika" områdena i världen.

Städerna hade kollapsat och var nu i behov av stöd och hjälp från landsbygden. (Det har de i och för sig alltid varit, men utan att begripa det själva). När all världens datorer slogs ut 2049 av ett obotligt virus var det bara i de "outvecklade" länderna och regionerna som kunskapen att leva utan datorstöd fanns kvar. Gammal teknik togs till heder och "traditionell kunskap" blev hårdvaluta.

Ursprungsfolkens kunskaper om naturen blev stilbildande för det nya samhälle som växte fram i ruinerna efter IT-samhället. Bruka utan att förbruka blev nyckelorden. Samiska ledare tillsammans med andra ursprungsfolks hövdingar reste runt i världen för att tillsammans bygga upp det nya naturalistiska, uthålliga samhället.

Dataviruset hette förresten "Tiermes" vilket är samernas namn på åskguden. Ett rykte har gjort gällande att det var en IT-same som konstruerade det redan 1999 i vredesmod över hur samerna då behandlades, med syfte att inte aktiveras förrän femtio år senare när det tagit sig in i all världens datorer. Tro´t den som vill!Ordförklaringar:

Industrialism. Samhällstillstånd grundande på stordrift och maskinell masstillverkning.
Naturalism. Filosofisk åskådning enligt vilken det endast existerar naturliga/materiella förhållanden.
Fauna. Beskrivning av ett områdes djurvärld.
Urban. Storstadsmässig

Framsida | Till sidan med krönikor